NO.70 尸与屍

行尸走肉资讯 | 2018-12-31 10:46

第七十篇

人或動物死後之軀體。如:「殭屍」、「行屍走肉」。《說文解字.尸部》:「屍,終主。」清.段玉裁.注:「終主者,方死無所主,以是為主也。」

1.  陳列。《說文解字.尸部》:「尸,陳也。」

2.  古祭禮中代表死者受祭之活人。《儀禮.特牲饋食禮》:「主人再拜,尸答拜。」唐.李華〈卜論〉:「夫祭有尸,自虞夏商周不變,戰國蕩古法,祭無尸。」

3.  神主、神像。《儀禮.士虞禮》:「祝迎尸,一人衰絰奉篚哭從尸。」漢.鄭玄.注:「尸,主也。孝子之祭,不見親之形象,心無所繫,立尸而主意焉。」唐.皮日休〈正尸祭〉:「尸象其生,極其敬也。」

4.  主持、主掌。《詩經.召南.采蘋》:「誰其尸之,有齊季女。」漢.毛亨.傳:「尸,主。」《隋書.卷七八.藝術列傳.庾季才》:「漢司馬遷歷世尸掌,魏高堂隆猶領此職,不無前例,卿何憚焉?」《新唐書.卷一一八.列傳.裴潾》:「凡驛,有官專尸之。」

5.  群類之主。宋.羅願《爾雅翼.卷二三.釋獸.豵》:「蘇秦說韓王稱『寧為雞尸,毋為牛從』。尸,主也,一群之主,所以將眾者。」

6.  喻空享祿位而不做事。《莊子.逍遙遊》:「夫子立而天下治,而我猶尸之,吾自視缺然。」

7.  屍體。同「屍」。《左傳.成公二年》:「襄老死於邲,不獲其尸。」南朝梁.劉孝標〈辯命論〉:「至乃伍員浮尸於江流,三閭沉骸於湘渚。」

8.  陳屍示眾。《左傳.僖公二十八年》:「晉侯圍曹門焉,多死,曹人尸諸城上。」《國語.晉語六》:「殺三郤而尸諸朝,納其室以分婦人。」

9.  姓。如春秋秦有尸佼。

10.  二一四部首之一。

上期答案是「日」

天掛燈,地潑油,樹搖手,山白頭。(猜四字)